Lasse Hummelhof Dyrby Frandsen

Lasse Hummelhof Frandsen startede på jurastudiet på Aarhus Universitet i 2003. Tre år senere - i 2006 - blev han bachelor i jura, og to år senere - i 2008 - blev han cand.jur. fra samme universitet. Efter de obligatoriske 3 år som advokatfuldmægtig blev han i juni 2011 beskikket som advokat af justitsministeriet.

Under sit studium fik han job som studentermedhjælper hos Lejernes Landsorganisation, hvilket førte til at hans interesse faldt for lejeretten. Han har beskæftiget sig med lejeret lige siden. Han har ført adskillelige hundrede boligretssager ved stort set alle danske byretter samt repræsenteret lejere både ved Østre Landsret og Vestre Landsret.

Lasse Hummelhof Frandsen anvendes som advokat af nogle af Danmarks største lejerforeninger, herunder Aarhus Lejerforening, Randers Lejerforening og Horsens Lejerforening. Herudover afholder han kurser for lejerforeninger om forskelligartede lejeretlige spørgsmål.

Foruden lejeret, herunder erhvervslejeret, beskæftiger Lasse sig med almindelig kontraktsret, aftaleret, strafferet, ligsom han har ført et ganske betydeligt antal sager dels ved Børn- og ungeudvalgene, dels ved Ankestyrelsen og dels ved retterne omkring børnefjernelse.

Stacks Image 1028


Tlf.nr.: + 45 97172780
Mob.nr.: + 45 41274454
E-mail.: Advokat@hummelhof.dk
FORRETNINGSOMRÅDER
Stacks Image 117LEJERET

Lasse Hummelhof Frandsen har ført mere end 1000 sager omkring lejeretlige spørgsmål for huslejenævn, boligret og landsret omkring lejeretlige forhold.

Sagerne har vedrørt alle de forskelligartede tvister som en lejer og en udlejer kan havne i – både spørgsmål om fremlejeret, husdyrhold, fraflytningskrav, lejeregulering, lejeforhøjelse, lejenedsættelse og meget, meget andet.

Lasse Hummelhof Frandsen anvendes som advokat af nogle af landets største lejerforeninger, herunder Aarhus Lejerforening, Randers Lejerforening og Horsens Lejerforening. Foruden at være advokat, fungerer han som boliglægdommer ved Retten i Aarhus.

Er du blevet involveret i en boligretssag, eller påtænker du at starte en boligretssag, kan du med fordel kontakte advokat Lasse Hummelhof Frandsen for en telefonisk drøftelse herom på tlf. 97 17 27 80. En telefonisk drøftelse omkring din sag er gratis. Lasse Hummelhof Frandsen kan også fortælle dig nærmere om dine muligheder for at få dækket omkostningerne i forbindelse med en eventuel retssag hos dit forsikringsselskab eller staten.
Stacks Image 119STRAFFERET

Lasse Hummelhof Frandsen kan hjælpe dig hvis du har fået problemer med politiet.

Dette gælder både når du er uenig med politiet, i om du har begået noget strafbart, men det gælder i lige så høj grad når du er enig med politiet i om du har begået noget strafbart. Hvis du erkender din skyld, vil Lasse Hummelhof Frandsen gå efter, at du får den mindst mulige straf. Det vil han gøre ved at undersøge domspraksis på området samt de andre retskilder der forefindes.

Hvis du ikke erkender din skyld, vil Lasse Hummelhof Frandsen gøre alt hvad der står i hans magt for at få dig frifundet. Han vil foruden at anfægte de beviser, som politiet har fremlagt i sagen, undersøge mulighederne for helt at få beviserne udelukket fra overhovedet at kunne indgå i rettens bevisvurdering.

Med succes, har Lasse Hummelhof Frandsen fået adskillige frifundet under påberåbelse af, at et givent bevis ikke er tilvejebragt af politiet på lovlig vis, hvorfor retten helt har skullet se bort fra beviset.

Er du blevet involveret i en straffesag, kan du med fordel kontakte advokat Lasse Hummelhof Frandsen for en telefonisk drøftelse herom på tlf. 97 17 27 80. En telefonisk drøftelse omkring din sag er gratis.
Stacks Image 123


OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAET

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen, Bredgade 13, 6920 Videbæk, tlf. 97172780, advokat@hummelhof.dk er en enkeltmandsvirksomhed der drives under CVR nr. 35736468.

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen er beskikket af Justitsministeren i Danmark til at drive advokatvirksomhed i Danmark. Han er medlem ad advokatsamfundet.

Advokat Frandsen har tegnet advokatansvarsforsikring med garantistillelse i forsikringsselskabet HDI-Gerling, Indiavej 6, 2100 København Ø under policenr. VAS1401146. Forsikringen dækker lovpligtig ansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed som udøves af advokat Lasse Hummelhof Frandsen.

Værneting for krav imod advokat Lasse Hummelhof Frandsen er, medmindre andet følger af særlovgivning, Retten i Herning, Haraldsgade 28, 7400 Herning.

Hvis du har en retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet, vil du kunne klage over advokat Lasse Hummelhof Frandsens adfærd eller salærberegning til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nævnets adresse er klageafdelingen@advokatsamfundet.dk. I udgangspunktet skal klage indleveres inden 1 år efter, at det forhold som der klages over er begået. Der kan dog ses bort herfra. Du henvises til at orientere dig nærmere på www.advokatsamfundet.d eller ved at kontakte nævnet på tlf. 33969798.